Searchengine voor de bouw

Samen met andere specialisten heb ik als consultant in opdracht van SBR een analyse uitgevoerd op de bestaande problemen m.b.t. het zoeken en vinden van informatie voor professionals in de bouw. Op basis van de aangedragen oplossingen is Wizer ontwikkeld, een zoekvertical voor de bouw.

De bouwsector had behoefte aan een plek waar alle relevante bouwinformatie via een heldere zoekinterface te ontsluiten zou zijn. De te indexeren data loopt zeer uiteen wat betreft structuur en inhoud, en bevindt zich zowel in afgesloten kennissystemen als op vrij toegankelijke websites. De gebruiksprofielen van de doelgroep zijn onderling ook zeer divers. Dit alles maakt het lastig om direct tot heldere uitgangspunten te komen.

Wat Wizer bijzonder maakt is dat zowel online beschikbare bouwinformatie wordt ontsloten als informatie die in, veelal besloten, kennisbanken zit. Dat maakt ook dat het niet toereikend is om gewoon een web-searchengine als Google in te zetten: Om van echte toegevoegde waarde voor de gebruiker te zijn moet bekend zijn wat een bepaald artikel relevant maakt in relatie tot de zoekvraag. In kennisbanken wordt die relevantie van documenten bepaald door bijvoorbeeld trefwoorden toe te kennen aan documenten, terwijl online de relevantie eerder wordt bepaald door de mate waarin bezoekers documenten of informatie opvragen of naar de informatie linken. Deze twee principes moeten in Wizer worden samengebracht.

Deze technische analyse is aangevuld met een kwalitatief gebruiksonderzoek en vertaald naar verschillende gebruikscenario’s. Een korte brainstorm met het businessmodelcanvas verscherpte het inzicht in de relatie met de doelgroep en hoe die het best te benaderen is. Samen met de scenario’s vormt dit het uitgangspunt voor het verbeteren van de interfacing, en het optimaliseren van de achterliggende zoektechnologie.

Na het doorvoeren van de verbeteringen houden we een nieuw gebruiksonderzoek om de resultaten te evalueren en zo steeds de techniek daar waar nodig verder te verfijnen om de gebruiker te laten vinden wat hij verwacht. 

BEDRIJF: SBR
ROL: Consultant, FACILITATOR
DOEL: Ontwikkelen (Technisch) Productconcept

SBR

SBR is hét kennisplatform voor de bouw en brengt partijen in de bouw en vastgoedwereld bij elkaar voor het creëren, overdragen én implementeren van bouwkennis. SBR investeert naast het uitgeven en overdragen van kennis in traditionele vorm (drukwerk, evenementen en cursussen), steeds meer in nieuwe, multimediale en online producten en diensten (online uitgeven, wiki’s, podcasts, blogs, e-learning).

Wizer, zoekportaal

Wizer is de gratis vertical searchengine van de bouwbranche, die betrouwbare kennis kan vinden van gerenommeerde bronnen. Wizer is een tool die een unieke infrastructuur en navigatie heeft, waarmee dwars door de databanken van de aangesloten kennisleveranciers antwoorden gevonden kunnen worden, zodat alle bouw- en infra-professionals snel de juiste kennis kunnen vinden en gebruiken.